"Десплан" ООД - геодезически дейности

КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ЗАСНЕМАНЕ, ТРАСИРАНЕ, ЕКЗЕКУТИВИ

Проектиране

Проектиране

Вертикално планиране на улична мрежа, кръстовища, вътрешноквартални пространства,

нивелетни проекти, проектиране на геодезически опорни мрежи, проектиране на пътища и улици за ново строителство, реконструкция и рехабилитация, проектиране на транспортни схеми и организация на движението, консултантски услуги, отнасящи се до пътища, тяхното изграждане и поддръжка, вертикална планировка и трасировъчен план на строителни обекти, проект – картограма на земните маси, изработване на нивелетен проект за улица при одобрен регулационен план и трасирани осови точки. Разработване на нов Подробен Устройствен План (ПУП) регулация и застрояване, мотивирано предложение за допускане на процедура за изработване на подробен устройствен план (ПУП), изработване на частично изменение на ПУП (план за регулация и застрояване – ПРЗ, или план за застрояване – ПЗ), Скица – проект за делба, разделяне или съединяване на недвижими имоти по Закона за кадастъра и имотния регистър, Скица – проект за попълване на имоти, сгради и съоръжения, Създаване на топографска и кадастрална основа на територията, в която ще се проектира.

Услуги

Услуги

Изработване на кадастрални планове и карти, на специализирани кадастрални карти.

Дигитализиране на картни материали, отстраняване на фактически грешки в кадастрален или регулационен план. Екзекутиви на площни и линейни обекти, определяне на обеми и земни маси, определяне на площи, определяне на дължини и посоки. Анализ на резултатите от измервания, оптимизация на опорни мрежи, изравнение на планови, височинни и пространствени мрежи. Трансформация на координати, планове и карти в различните координатни системи, ползвани през годините в страната. Изследване на деформации на сгради, инженерни и инфраструктурни обекти.

Трасиране

Трасиране

Трасиране на имотни граници по кадастрален или регулационен план, на сгради и съоръжения (издаване на протокол за строителна линия и ниво).

Трасиране на оси и конструктивни елементи на сгради, определяне на строителна линия и достигнати нива, определяне на кота ± 0.00. Трасиране на улична регулация, на вътрешноквартални пространства, на точки от опорната геодезическа мрежа и осовата мрежа. Геодезически дейности през целия процес на проучване и проектиране, пълно геодезическо обезпечаване по време на строителството. Трасиране на подземни и надземни проводи, корекции на реки, следене на изкопни и насипни работи при строителство на линейни обекти.Изготвяне на трасировъчен карнет на дворищна регулация, трасировъчни проекти, трасировъчен план на сградите и съоръженията.

Заснемане

Заснемане

Геодезическо заснемане на урегулирани поземлени имоти (УПИ)

за проект за вертикално планиране (ВП), за проектиране на подробен устройствен план и др. На линейни обекти, на релефа на терена, на подземни проводи и съоръжения, на сгради с прилежащите им външни връзки за нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, на фасадите на сгради, на оси и достигнати нива на строежи, на фундамент и кота цокъл, приложение към акт №3, на изкопи за обеми и изчисляване на обеми, на мини и кариери, на дървесни видове за оценка.

Контакти

Контакти

Нашите водещи специалисти са правоспособни лица съгласно Закона за Кадастъра и Имотния Регистър. Инженерите на "Десплан" ООД членуват в КИИП и КИГ и притежават пълна проектантска правоспособност, както и застрахователни полици за дейността си.
Ние сме Администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни. Затова съхраняваме цялата информация за теб съобразно всички изисквания на закона.

Адрес

Десплан ООД - гр. Пловдив
пл. Съединение 3, ет. 4, офис 421

Телефони

0895 41 02 61 - инж. Светлана Карналова
0896 802 352 - инж. Елисавета Никова
0876 989 184 - Деян Гавраилов

E-mail: desplan@abv.bg